fbpx

Oboznámenie k spracúvaniu osobných údajov pri návšteve True Brew Coffee Bar

v zmysle čl. 13 a nasl. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

 (ďalej ako „Nariadenie“)

1. Identifikácia Prevádzkovateľa

Prevádzkovateľom je True Brew, s. r. o., so sídlom Halalovka 2878/40 911 08 Trenčín, IČO: 53081277 (ďalej ako „Prevádzkovateľ“).

2. Kontaktné údaje Prevádzkovateľa a zodpovednej osoby

Prevádzkovateľa a zodpovednú osobu môžete kontaktovať na adrese Halalovka 2878/40, 911 08 Trenčín, e-mailom na všeobecnú e-mailovú adresu info@truebrew.sk alebo telefonicky na telefónnom čísle 0911290909.

3. Všeobecné informácie

Prevádzkovateľ postupuje pri spracúvaní osobných údajov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady Európskej Únie 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako „Nariadenie“) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej ako „Zákon“).

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje ako dotknutej osoby (ďalej aj ako „Dotknutá osoba“) napr. pri vstupe do priestorov True Brew Coffee Bar, kde má Prevádzkovateľ umiestnenú kameru v časti prípravy nápojov.

Všetky osobné údaje, ktoré Prevádzkovateľ vo vzťahu k Dotknutým osobám spracováva, spracováva iba  pre odôvodnené účely, po obmedzenú dobu a s využitím maximálnej možnej miery zabezpečenia. Ochrana Vašich osobných údajov je prioritou Prevádzkovateľa, pričom v tomto dokumente nájdete informácie o tom, aké osobné údaje o Vás spracovávame, za akým účelom, na akom právnom základe, komu môžeme Vaše osobné údaje poskytovať, aké máte v súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov práva a pod.

4. Účely a právne základy spracúvania osobných údajov, doba uchovávania a kategórie osobných údajov

  • Monitorovanie prevádzkových priestorov a priestorov prístupných verejnosti

Prevádzkovateľ v priestore True Brew Coffee Bar prevádzkuje kamerový systém za účelom ochrany majetku Prevádzkovateľa a osôb nachádzajúcich sa v monitorovaných priestoroch. Kamerový systém má Prevádzkovateľ umiestnené v prevádzkových priestoroch v časti prípravy nápojov. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje v rozsahu zaznamenávania obrazových záznamov a prejavov osobnej povahy osôb nachádzajúcich sa v monitorovaných priestoroch.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem Prevádzkovateľa v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Oprávneným záujmom je Prevádzkovateľa je ochrana majetku Prevádzkovateľa a ochrana osôb nachádzajúcich sa v monitorovaných priestoroch.

Osobné údaje Prevádzkovateľ uchováva počas 7 dní odo dňa ich získania. Uplynutím tejto doby Prevádzkovateľ osobné údaje vymazáva. 

5. Práva Dotknutých osôb

Ochrana Vašich osobných údajov ako dotknutých osôb sa spravuje ustanoveniami Nariadenia, pričom práva Dotknutých osôb sú upravené Nariadením, Zákonom, ako aj ďalšími právnymi predpismi o ochrane osobných údajov.

Ako Dotknutá osoba môžete prostredníctvom žiadosti realizovať u Prevádzkovateľa Vaše práva, ktorými sú:

Právo na prístup

Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov, ak nie je z Vašej strany požadované inak.

Právo na nápravu

Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. V prípade, že osobné údaje, ktorými disponujeme, sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, tieto osobné údaje upravíme, aktualizujeme alebo doplníme na základe Vášho podnetu.

Právo na vymazanie

Za určitých okolností máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracovania alebo v prípade, ak odvoláte svoj súhlas so spracovaním osobných údajov. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité povinnosti vyplývajúce z platných právnych predpisov, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracovania

Taktiež máte právo nás požiadať, aby sme ďalej nespracovávali Vaše osobné údaje. V prípade, keď si myslíte, že Vaše osobné údaje, ktoré spracovávame, nie sú správne, spracovávanie je protizákonné a žiadate o obmedzenie spracovávania, nepotrebujeme Vaše osobné údaje, ale potrebujete ich ako Dotknutá osoba pri uplatňovaní právnych nárokov alebo keď si myslíte, že Prevádzkovateľ nemá oprávnený dôvod Vaše osobné údaje ďalej spracovávať.

Právo na prenosnosť údajov

Za určitých okolností máte právo na prenos osobných údajov inému subjektu, podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré spracovávame na  základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán, na základe súhlasu, ktorý ste nám udelili alebo v prípade, ak spracúvame osobné údaje automatizovanými prostriedkami.

Právo namietať

Máte právo namietať voči spracovaniu osobných údajov. Ak podáte námietku voči takémuto spracovaniu osobných údajov, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracovávať, ak nepreukážeme nevyhnutné oprávnené dôvody na takéto spracovávanie.Práva súvisiace s profilovaním alebo automatizovaným rozhodovaním

V prípade, ak by sme spracovávali osobné údaje profilovaním alebo automatizovaným rozhodovaním, máte právo odmietnuť automatizované individuálne rozhodovanie, vrátane profilovania, z ktorého pre Vás vyplynie právny alebo podobný významný dôsledok. Prevádzkovateľ však nepoužíva pri spracovávaní osobných údajov automatizované individuálne rozhodovanie alebo profilovanie.

Právo odvolať súhlas

Ak Vaše osobné údaje spracovávame na základe Vášho súhlasu, máte právo odvolať svoj súhlas s ďalším spracúvaním Vašich osobných údajov. Súhlas môžete odvolať písomne, e-mailom.

Právo podať sťažnosť alebo podnet

So sťažnosťou sa môžete obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; webové sídlo: dataprotection.gov.sk, tel. číslo: 02 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

6. Uplatnenie práv Dotknutých osôb

Vaše práva uvedené v predchádzajúcom bode 5. tejto informačnej povinnosti Prevádzkovateľa môžete uplatniť:

  • písomne, zaslaním žiadosti na adresu True Brew, s. r. o., Halalovka 2878/40 911 08 Trenčín,
  • elektronicky, prostredníctvom e-mailovej adresy info@truebrew.sk,
  • telefonicky, na telefónnom čísle 0911290909,

Odpoveď Vám poskytneme do jedného mesiaca odo dňa, kedy ste si uplatnili Vaše práva. V určitých prípadoch sme oprávnení predĺžiť lehotu na poskytnutie odpovede a to v prípade vysokého počtu a komplexnosti žiadostí dotknutých osôb, najviac však o dva mesiace. O predĺžení lehoty Vás budeme vždy informovať.

7. Profilovanie

Prevádzkovateľ nespracúva Vaše osobné údaje profilovaním, ako ani žiadnou formou automatizovaného individuálneho rozhodovania. Pri spracovávaní osobných údajov Prevádzkovateľom teda neprichádza k profilovaniu, ani k spracovávaniu osobných údajov akoukoľvek formou automatizovaného individuálneho rozhodovania.

8. Prenos do tretích krajín a medzinárodných organizácií

Prevádzkovateľ neprenáša osobné údaje do tretích krajín, ako ani do medzinárodných organizácií, ani nezamýšľa osobné údaje preniesť do tretích krajín alebo medzinárodných organizácií.

9. Príjemcovia

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté príjemcom – prevažne sprostredkovateľom, ale aj iným príjemcom. Príjemcami sú najmä verejnoprávne orgány, ktoré sú oprávnené spracúvať osobné údaje získané Prevádzkovateľom. Medzi tieto orgány možno zaradiť súdy, orgány činné v trestnom konaní a pod.

Ochrana osobných údajov pri nákupe v on-line obchode www.truebrew.sk.

1. Predávajúci spracúva osobné údaje Kupujúceho na plnenie svojich záväzkov voči Kupujúcemu vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy podľa § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to najmä pri vystavení faktúry/daňového dokladu, kontaktovaní Kupujúceho v súvislosti s vybavovaním jeho objednávky, doručením objednaného tovaru, vybavením reklamácie. Predávajúci ďalej spracúva osobné údaje v prospech Kupujúceho za účelom vedenia histórie jeho objednávok a zvýšenia komfortu jeho ďalších nákupov.
2. Predávajúci spracúva osobné údaje Kupujúceho v rozsahu: krstné meno, priezvisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa, adresa dodania, kontaktné telefónne číslo, iné osobné údaje nevyhnutné pre plnenie povinností Predávajúceho z Kúpnej zmluvy.
3. Kupujúci zároveň súhlasí s tým, aby Predávajúci poskytol osobné údaje Kupujúceho nevyhnutné pre doručenie tovaru spoločnosti Slovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36 631 124, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sa, vložka č. 803/S
4. Kupujúci môže požiadať o zmenu svojich osobných údajov písomne alebo elektronickou poštou na adrese info@truebrew.sk.