fbpx

Obchodné podmienky

Čl. I Úvodné ustanovenia

1. Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na kúpne zmluvy uzavierané na diaľku prostredníctvom internetového obchodu na internetovej stránke www.truebrew.sk (ďalej aj „Internetový obchod“), pričom potvrdením príslušného poľa pred odoslaním objednávky kupujúci vyjadruje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a že s nimi súhlasí.

3. Kúpnou zmluvou uzavretou na diaľku sa rozumie zmluva, ktorú uzatvára predávajúci a kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, na zásielkový predaj tovaru výlučne prostredníctvom prostriedkov komunikácie, najmä internetu a elektronickej pošty (ďalej len „Kúpna zmluva“).
5. Kúpne zmluvy sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona
6. . 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a týmito obchodnými podmienkami (ďalej aj „OP“) upravujúcimi podrobnosti pri ich uzatváraní a realizácii.
7. Predávajúcim sa rozumie spoločnosť True Brew, s.r.o., Halalovka 2878/40 911 08 Trenčín, IČO: 53081277, zápis v obchodnom registri okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 40098/R (ďalej len „Predávajúci“), ktorá je zároveň prevádzkovateľom internetovej stránky www.truebrew.sk (ďalej len „Stránka“) ako aj Internetového obchodu.
10. Kontaktné údaje Predávajúceho vo vzťahu k Internetovému obchodu sú:

kontaktná adresa: Halalovka 40, 911 08 Trenčín
kontaktné telefónne číslo: 0908 852 083
e-mail: info@truebrew.sk
11. Kupujúcim sa rozumie užívateľ Stránky, teda každý návštevník Stránky, ktorý vyjadril súhlas so Všeobecnými podmienkami používania stránky, a ktorý odoslal objednávku prostredníctvom Internetového obchodu (ďalej len „Kupujúci”).
13. Orgán vykonávajúci dohľad:
Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
Hurbanova 59, 911 01 Trenčín
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 032/640 01 09
fax č. 032/640 01 08

Čl. II Informácie o tovare a cene

1. Informácie o tovare uvedené v katalógu Internetového obchodu sú čerpané z verejne prístupných zdrojov a z oficiálnych stránok výrobcov tovarov.
2. Obrázky zobrazené pri tovaroch môžu byť len ilustračné.
4. Cena tovaru uvedená v katalógu Internetového obchodu nezahŕňa DPH. Náklady spojené s doručením tovaru v rámci Slovenskej republiky sú uvedené pri vytváraní objednávky a sú automaticky pripočítané ku kúpnej cene tovaru. V prípade záujmu Kupujúceho o doručenie tovaru do zahraničia (okrem ČR) je potrebné kontaktovať Predávajúceho na adrese: info@truebrew.sk
10. Kupujúci berie na vedomie, že údaje o dostupnosti tovaru a konečnej cene tovaru sa môžu líšiť od údajov uvedených v katalógu Internetového obchodu, a to v závislosti od zmien údajov výrobcov tovarov a vypredania tovaru zo skladov Predávajúceho alebo výrobcu.
11. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

Čl. III Objednávka tovaru

1. Odoslanie objednávky je podmienené potvrdením oboznámenia sa a súhlasom s OP a so spracovaním osobných údajov Kupujúceho.
2. Po odoslaní objednávky bude Kupujúcemu, na e-mailovú adresu uvedenú pri objednávke tovaru zaslaný potvrdzujúci email, ktorým Predávajúci potvrdí zaradenie objednávky na spracovanie, čím dochádza k uzavretiu Kúpnej zmluvy. Na uvedenú e-mailovú adresu budú v prípade potreby Kupujúcemu zaslané všetky ďalšie informácie ohľadom objednávky.
3. Pri potvrdení objednávky bude stanovená celková cena objednaného tovaru a odhadovaný termín dodania.

Čl. IV Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

1. Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy Kupujúceho Predávajúcim vo forme e-mailovej správy Kupujúceho zaslaného Predávajúcemu a/alebo vo forme Kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke Predávajúceho a/alebo vo forme telefonickej objednávky Kupujúceho Predávajúcemu (ďalej len “objednávka”).
2. Záväzným akceptovaním objednávky Kupujúceho Predávajúcim je telefonické alebo e-mailové potvrdenie Predávajúcim Kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky Kupujúcim a po overení dostupnosti a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim označené ako “potvrdenie objednávky”. Automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky.
3. Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, názov a údaje o kupujúcom, resp. adrese, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, spôsobe prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, prípadne iné údaje.

Čl. V Povinnosti predávajúceho
Predávajúci sa zaväzuje dodať:
1. Druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky, okrem zjavných omylov a v prípade výraznej zmeny ceny tovaru.
2. Tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.
Predávajúci nezodpovedá za:
3. Oneskorené dodanie tovaru spôsobené Slovenskou poštou alebo inou doručovateľskou spoločnosťou.
4. Oneskorené dodanie tovaru spôsobené nesprávne a/alebo neúplne udanou adresou Kupujúceho, na ktorý sa má Tovar doručiť.
5. Oneskorené dodanie tovaru spôsobené okolnosťami vyššej moci (vis major), ktoré nebolo možné predvídať alebo odvrátiť (napr. mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky, prírodné katastrofy, vojnový stav a pod).
6. Výber tovaru Kupujúcim. Ak po prevzatí zásielky kupujúci zistí, že tovar nezodpovedá jeho predstavám. Takýto tovar nemôžeme považovať za oprávnenú reklamáciu.

Čl. VI Povinnosti kupujúceho
Kupujúci sa zaväzuje:
1. Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť Predávajúcemu.
2. Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.

Čl. VII Odstúpenie od kúpnej zmluvy

1. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v súlade s ust. § 7 Zákona v lehote 14 dní od prevzatia tovaru. V prípade, ak v rámci jednej objednávky bol tovar dodaný oddelene, lehota na odstúpenie plynie okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný.
2. Právo na odstúpenie od Kúpnej zmluvy je kupujúci povinný uplatniť písomnou formou v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (e-mail). Kupujúci môže využiť formulár uvedený v bode 3. tohto článku OP. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak bolo oznámenie o odstúpení od Kúpnej zmluvy odoslané najneskôr v posledný deň lehoty uvedenej v bode 1. tohto článku OP.
6. Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy
(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)
Komu: True Brew, s.r.o., Halalovka 40, Trenčín 911 08, Ľubomír Bobák 0908 852 083, info@truebrew.sk.
Týmto oznamujem/oznamujeme (*), že odstupujem/odstupujeme (*) od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby (*) : …………..
Dátum objednania/dátum prijatia (*) …………..
Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) …………..
Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) …………..
Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) …………..
Dátum …………..
(*) Nehodiace sa prečiarknite.

7. Spotrebiteľ je povinný najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od Kúpnej zmluvy zaslať tovar späť na adresu Predávajúceho, odporúča sa tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou, tovar nie je vhodné posielať dobierkou. Spotrebiteľ priloží do balíka kópiu daňového dokladu (faktúra), ktorý mu bol doručený spolu s tovarom a kópiu potvrdenia o doručení vystavenú doručovateľom. Lehota na vrátenie tovaru sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Náklady spojené s vrátením tovaru znáša spotrebiteľ.
12. Predávajúci je povinný kúpnu cenu vrátiť bezodkladne, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od Kúpnej zmluvy, a to na účet Kupujúceho, z ktorého uhrádzal kúpnu cenu, pokiaľ Kupujúci neuvedie iný účet, na ktorú sa mu má vrátiť kúpna cena. Pri odstúpení od Kúpnej zmluvy budú rovnako refundované náklady dodania tovaru, pričom Predávajúci nie je povinný uhradiť Kupujúcemu dodatočné náklady, ak si Kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil Kupujúci a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkam predávajúcim. V prípade neoprávneného odstúpenia od zmluvy bude tovar vrátený na náklady spotrebiteľa.

Čl. VIII Stornovanie objednávky

1. Kupujúci môže odstúpiť od Kúpnej zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od Kúpnej zmluvy (t.j. pred dodaním tovaru kupujúcemu), zaslaním žiadosti na adresu info@truebrew.sk. V prípade uhradenej kúpnej ceny Predávajúci vráti Kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu v lehote 15 dní bezhotovostným prevodom na účet, ktorého číslo uvedie Kupujúci v žiadosti o storno objednávky, inak na účet, z ktorého bola uskutočnená úhrada kúpnej ceny.
4. Predávajúci má právo stornovať objednávku z dôvodu vypredania alebo nedostupnosti tovaru. O stornovaní objednávky bude Predávajúci Kupujúceho bezodkladne informovať telefonicky, písomne alebo e-mailom. V prípade, že Kupujúci uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, táto mu bude vrátená do 15 dní bezhotovostným prevodom na účet, ktorého číslo uvedie Kupujúci, inak na účet, z ktorého bola uskutočnená úhrada kúpnej ceny.

Čl. IX Platobné podmienky

1. Internetový obchod ponúka nasledovné možnosti platby (dobierka, online platba):
Dobierka – v rámci Slovenskej republiky najpoužívanejší spôsob platby. Peniaze za tovar Kupujúci uhradí až pri jeho prevzatí poštovému doručovateľovi alebo kuriérovi.
Online platba – platba prostredníctvom vkladu na účet Internetového obchodu alebo platobnými kartami.
2. Kúpnu cenu nie je možné uhradiť žiadnymi poukážkami alebo šekmi vydanými akýmkoľvek právnym subjektom.
3. Daňový doklad (faktúra) bude pri doručení priložený v balení tovaru. Splatnosť faktúry je vždy 14 dní od jej vystavenia.

Čl. X Podmienky dodania tovaru

1. Dodacia lehota začína plynúť dňom prijatia záväznej objednávky ktorá obsahuje všetky potrebné údaje na jej vybavenie.
2. Internetový obchod www.truebrew.sk doručuje tovar prostredníctvom Slovenskej pošty alebo zmluvnej kuriérskej služby. O pripravenosti balíka na expedíciu bude Kupujúci informovaný SMS/e-mailom. V prípade, že Kupujúcemu doručenie v danom čase nevyhovuje, môže na základe pokynov termín doručenia, prípadne adresu doručenia upraviť.
8. Ak sa nedohodlo inak, Predávajúci sa zaväzuje dodať Kupujúcemu tovar najneskôr do 7 pracovných dní od emailového potvrdenia objednávky Kupujúcemu.
9. Kupujúci je povinný ihneď po doručení zásielky s tovarom tovar úplne vybaliť a zistiť, či nie je mechanicky poškodený. V prípade mechanického poškodenia alebo nekompletnosti zásielky sa zaväzuje bezodkladne informovať Predávajúceho.
10. Kupujúci je povinný poskytnúť súčinnosť pre bezproblémové prevzatie tovaru. Pokiaľ tak Kupujúci neučiní a tovar bude vrátený späť na náklady Predávajúceho z dôvodu opakovaného nezastihnutia Kupujúceho, Predávajúci má voči Kupujúcemu nárok na náhradu vzniknutej škody vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie tovaru.
11. Tovar je Kupujúcemu zasielaný na dobierku, pokiaľ sa Predávajúci s Kupujúcim nedohodli na inom spôsobe platby. Kupujúci hradí poplatok za dobierku vo výške podľa aktuálne platného cenníka v čase dodania tovaru pri prevzatí tovaru spolu s kúpnou cenou za dodaný tovar.

Čl. XI Dodacie náklady

Dodanie zabezpečuje: Slovenská Pošta.

Ceny pre doručenie sú nasledovné:
Dodanie SR 2,5 EUR
Dodanie mimo SR 2,5 EUR
Pri nákupe nad 50 EUR vrátane je doručenie v SR a ČR zdarma. V prípade záujmu o dodanie do iných krajín nás prosím kontaktujte na info@truebrew.sk.
Zmena vyhradená.

V Trenčíne, december 2020